§ 1. Toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle contracten die via onze online winkel op www.mysecondear.de worden gesloten tussen ons, de

MySecondEar Audiology Group GmbH

Regensburger Straße 5, 10777 Berlijn

Regisseurs: Niklas Spichalsky, Julian Alexander Stechert

Plaatselijke rechtbank Berlijn-Charlottenburg, registratienummer: HRB 213510 B

Telefoonnummer: 030 3080 6040

E-mailadres: service@mysecondear.de

en u als onze klant.

(2) Alle afspraken tussen u en ons in verband met het verkoopcontract vloeien met name voort uit deze verkoopvoorwaarden, onze verklaring van aanvaarding.

(3) De versie van deze AV die geldig is op het ogenblik dat het contract wordt gesloten, is van toepassing.

(4) Wij aanvaarden geen afwijkende voorwaarden van de klant. Dit geldt ook als wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de opneming ervan.

§ 2. Opzegging van het contract

(1) De presentatie van en de reclame voor de artikelen in onze onlineshop vormen geen bindend aanbod om een koopcontract te sluiten. De klant kan tijdens het winkelen alle artikelen aan de virtuele winkelwagen toevoegen door op "in winkelwagen" te klikken nadat hij het hoortoestel of de accessoires geopend heeft. De winkelwagen kan op elk moment worden aangepast door artikelen toe te voegen of te verwijderen. Om naar de kassa te gaan, wordt op het winkelwagentje geklikt en vervolgens op de knop "Afrekenen".

(2) Door een bestelling te plaatsen via de online winkel door op de knop "Nu betalen" te klikken, plaatst u een wettelijk bindende bestelling. Wij zullen de ontvangst van uw via onze online winkel geplaatste bestelling per e-mail bevestigen. Een dergelijke e-mail vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij, naast de ontvangstbevestiging, de aanvaarding tegelijkertijd wordt verklaard.

(3) Een contract komt pas tot stand wanneer wij uw bestelling aanvaarden door onze verklaring van aanvaarding of door levering van de bestelde artikelen.

(4) Indien de levering van de door u bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de overeenkomstige goederen niet in voorraad zijn, zullen wij afzien van een verklaring van aanvaarding. In dat geval wordt er geen contract gesloten. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds ontvangen tegenprestatie onverwijld terugbetalen.

(5) U wordt op de hoogte gebracht van mogelijke leveringsvoorwaarden en mogelijke leveringsbeperkingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons per e-mail bereiken op service@mysecondear.de.

§ 3. Annuleringsvoorwaarden

Als u consument bent, hebt u recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

(1) Recht van herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of heeft genomen.

Uw recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen is beperkt tot de periode van veertien dagen vanaf de dag waarop u de goederen in bezit heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, MySecondEar Audiology Group GmbH, Regensburger Straße 5, 10777 Berlin, Telefoon: +49 (0) 30 30806040, E-mail: service@mysecondear.de door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

(2) Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract ontvangen hebben, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat het eerste is.

U hebt de goederen aan ons teruggezonden.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het einde van de periode van veertien dagen verzendt.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet nodig is om de staat, eigenschappen en werking ervan te testen.

§ 4. 30 dagen geld-terug-garantie.

(1) MySecondEar Audiology Group GmbH biedt de klant, naast het wettelijke herroepingsrecht, een 30 dagen geld-terug-garantie. Dienovereenkomstig heeft de klant 30 dagen de tijd om de goederen thuis in alle rust te testen. De proefperiode begint met de ontvangst van de goederen. De leveringsdatum van de logistieke dienstverlener is de datum van levering van de goederen aan de klant.

(2) Indien de klant, in tegenstelling tot de verwachtingen, niet 100% tevreden is, betalen wij het volledige aankoopbedrag terug. Daartoe moet de klant van tevoren een e-mail sturen naar service@mysecondear.de met de informatie dat hij/zij de goederen naar ons terugstuurt. De goederen moeten dan binnen 3 werkdagen naar ons teruggestuurd worden. De datum van verzending is hier doorslaggevend.

§ 5. Voorwaarden voor levering, vooruitbetaling, eigendomsvoorbehoud.

(1) Wij hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, voor zover dit voor u redelijk is

(2) De leveringstermijn bedraagt ongeveer vijf tot zeven werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Zij begint - behoudens het bepaalde in lid 3 - met de sluiting van de overeenkomst (vgl. § 2).

(3) In geval van vooruitbetaling komt de overeenkomst tot stand door het enkele verstrekken van de bankgegevens van de klant en het verzoek van de verkoper om betaling. Als de betaling na de vervaldatum en een nieuwe betalingsherinnering uitblijft, zal MySecondEar Audiology Group GmbH zich terugtrekken uit het contract dat als gevolg van de niet-betaling gesloten werd. Bijgevolg zal de bestelling ook niet worden geleverd of aan de klant voor gebruik worden gegeven.

(4) Als de goederen onderweg zijn en zelfs na drie leveringspogingen niet geleverd kunnen worden door toedoen van de klant, kan MySecondEar Audiology Group GmbH zich uit het contract terugtrekken en de gemaakte verzendkosten aftrekken bij de terugbetaling van de aankoopprijs aan de klant.

(5) De geleverde goederen blijven ons eigendom volgens §§ 449 BGB. tot de volledige betaling van de koopprijs.

§ 6. Inlevering van een gehoortest als voorwaarde voor de levering.

(1) Om u hoortoestellen te kunnen leveren die op uw behoeften zijn afgestemd, hebben wij de overdracht van een gehoortest (zogenaamd geluidsaudiogram) nodig. Indien deze test ons niet binnen 30 dagen na de orderbevestiging toegezonden is, behouden wij ons het recht voor om van het contract af te zien. Dit betekent dat de bestelling niet geleverd zal worden en voor de klant zal blijven staan. Indien de klant de aankoopprijs reeds betaald heeft, zal deze terugbetaald worden.

(2) De hoortoestellen van MySecondEar Audiology Group GmbH worden individueel voor de klant voorgeprogrammeerd op basis van de door u opgestuurde gehoortest. Mocht er sprake zijn van overgevoeligheid (zgn. hyperacusis of werving), dan moet de klant de verkoper daarvan op de hoogte stellen voordat het hoortoestel wordt opgestuurd.

§ 7. Prijzen en verzendkosten.

(1) De prijzen voor hoorsystemen en accessoires vindt u in het aanbod op de homepage en bij het uitchecken. Alle prijsopgaven in onze on-line winkel zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en exclusief verzendkosten. De verzendkosten staan aangegeven in onze prijsopgaven in onze online winkel.

(2) Als wij uw bestelling volgens § 4 lid 1 door deelleveringen uitvoeren, betaalt u alleen verzendkosten voor de eerste deellevering. Indien de deelleveringen op uw verzoek geschieden, zullen wij voor elke deellevering verzendkosten in rekening brengen.

(3) Indien u uw contractuele verklaring overeenkomstig § 3 herroept, kunt u onder de wettelijke voorwaarden de terugbetaling eisen van de kosten die reeds betaald zijn voor de verzending naar u (verzendingskosten) (cf. over andere gevolgen van herroeping § 3 Par. 2).

§ 8. Voorwaarden voor betaling en verzuim.

(1) Het factuurbedrag voor verkopen, diensten en reparaties wordt opeisbaar bij de levering/bezorging van de factuur aan de betaler. Gedeeltelijke betalingen zijn alleen mogelijk indien zij van tevoren zijn overeengekomen. U bent uiterlijk in gebreke met betaling als u niet betaalt binnen 14 dagen na de vervaldatum en ontvangst van een factuur waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op de gevolgen van verzuim. Dit is niet van toepassing indien u bewijst dat u niet verantwoordelijk bent voor het verzuim te betalen. Over het factuurbedrag wordt rente in rekening gebracht gedurende de periode van verzuim. De standaardrente voor het jaar ligt 5 procentpunten boven de basisrente.

(2) Voor klanten die een wettelijke ziektekostenverzekering hebben, geldt onderafdeling 1 met een termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur/goederen. In dat geval betaalt u alleen het verschil verminderd met de subsidie (uw eigen bijdrage).

(3) De betaling van de koopprijs geschiedt door middel van een eenmalige betaling. Indien u uw betaling in termijnen wenst te doen, kunt u contact opnemen met service@mysecondear.de. In het geval van derde dienstverleners die de opdracht hebben gekregen betalingen te verwerken, zijn de algemene bedrijfsvoorwaarden van deze dienstverleners van overeenkomstige toepassing.

(4) U kunt de aankoopprijs en de verzendkosten volgens uw keuze kiezen op onze betalingsprocedures die in de online winkel vermeld staan. In geval van een verleende machtiging tot automatische incasso of betaling met Klarna, American Express, Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Shop Pay, EC/Maestro of kredietkaart, zullen wij het debet van uw rekening ten vroegste in werking stellen op het in par. 1. geregelde tijdstip. Een verleende machtiging tot automatische incasso is ook geldig voor verdere bestellingen totdat zij wordt herroepen.

§ 9. Verrekening en recht van retentie.

(1) U hebt geen recht op compensatie met onze vorderingen, tenzij uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. U hebt ook het recht om met onze vorderingen te verrekenen als u kennisgevingen van gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract doet gelden.

(2) Als koper kunt u alleen een retentierecht uitoefenen indien uw tegenvordering uit hetzelfde koopcontract voortvloeit.

§ 10. Rechten van garantie tegen gebreken.

(1) Wij zijn aansprakelijk voor materiële gebreken of eigendomsgebreken van geleverde artikelen volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken is twee jaar en begint te lopen vanaf de levering van de goederen.

(2) De door ons voor bepaalde artikelen gegeven garanties van verkopers of de door de fabrikanten van bepaalde artikelen gegeven garanties van fabrikanten komen bovenop de aanspraken op materiële gebreken of rechtsgebreken in de zin van lid 1. Details over de reikwijdte van dergelijke garanties staan vermeld in de garantievoorwaarden die eventueel bij de artikelen zijn gevoegd.

(3) Indien er bij de ontvangst van de goederen herkenbare gebreken aanwezig zijn, moet de klant deze na onderzoek onmiddellijk melden. Gebreken die niet tijdig worden gemeld, worden geacht te zijn goedgekeurd en de goederen vrij van gebreken te zijn. Indien zich uiterlijk binnen zes maanden na de risico-overdracht geen materieel gebrek openbaart, wordt aangenomen dat de zaak op het tijdstip van de risico-overdracht vrij van gebreken was (omgekeerde conclusie uit § 477 BGB).

(4) De gebreken moeten schriftelijk in tekstvorm worden meegedeeld overeenkomstig § 126b BGB.

§ 11. aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk jegens u in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake schadevergoeding of vergoeding van vergeefse uitgaven.

(2) In andere gevallen zijn wij - voor zover niet anders geregeld in lid 4 - alleen aansprakelijk in geval van schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u als klant regelmatig mag vertrouwen (zgn. kardinale verplichting), en wel beperkt tot vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten onder voorbehoud van de bepaling in par. 4.

(3) Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor gevallen die ontstaan zijn door verkeerd doorgegeven gehoortests of die door de klant zelf veroorzaakt zijn, b.v. door het weglaten van belangrijke informatie over overgevoeligheid.

(4) Onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

§ 12. Aantekeningen bij de hoorsystemen.

(1) De door MySecondEar Audiology Group GmbH aangeboden hoortoestellen worden door de audicien van MySecondEar Audiology Group GmbH vooringesteld voordat ze aan de klant geleverd worden.

(2) MySecondEar Audiology Group GmbH biedt consultafspraken met de audicien aan om de hoortoestellen op afspraak aan te passen. Deze afspraken worden dan per telefoon of via videochat gemaakt. De hoortoestellen worden tijdens de afspraak op afstand aangepast. Latere aanpassingen van het hoorsysteem via onderhoud op afstand zijn in de aankoopprijs inbegrepen voor een periode van zes jaar vanaf de datum van aankoop van de hoortoestellen.

(3) De consultafspraken die door MySecondEar Audiology Group GmbH worden aangeboden, gaan gepaard met een hoge mate van inspanning. Als de klant dus niet op de afgesproken afspraak kan komen, moet hij/zij ten minste 24 uur van tevoren afzeggen.

(4) Een gekwalificeerde MySecondEar audicien zal het gehoorverlies beoordelen. In het geval van een ernstig gehoorverlies worden de eerste aanpassing en oorafdruk gemaakt in onze vestiging in Berlijn of door een van onze audiciens bij u in de buurt.

§ 13. Instructies voor de verwijdering van batterijen volgens BattG.

(1) Een batterij volgens de Batterijwet (BattG) is een verbruiksartikel in de zin van § 92 lid 1 BGB, omdat het beoogde gebruik ervan uit consumptie bestaat.

(2) Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Krachtens artikel 11 (1) zin 1 BattG moeten eigenaars van gebruikte batterijen deze gescheiden van het ongesorteerd stedelijk afval weggooien. Draagbare afgedankte batterijen worden uitsluitend ingezameld via inzamelpunten die zijn aangesloten op het gezamenlijke terugnamesysteem of op een terugnamesysteem van de fabrikant zelf.

(3) U kunt de batterijen naar ons terugsturen of ze gratis naar de winkelier terugsturen. Daarbij zijn wij beperkt tot het accepteren van batterijen en oplaadbare batterijen die wij zelf in ons assortiment hebben of hebben gehad.

§ 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Indien u de bestelling als consument hebt geplaatst en op het moment van uw bestelling uw gewone verblijfplaats in een ander land hebt, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dat land onaangetast door de rechtskeuze die in zin 1 is gemaakt.

(2) Indien u een handelaar bent en uw maatschappelijke zetel op het ogenblik van de bestelling in Duitsland heeft, is de uitsluitende bevoegde rechtbank de maatschappelijke zetel van de verkoper, Berlijn. Anders zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op de plaatselijke en internationale jurisdictie.

(3) Regelen van geschillen: De EU-Commissie heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopcontracten. Meer informatie is te vinden op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.

Versiedatum: 01.09.2021

Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen herunterzuladen.