Algemeen

MySecondEar Audiology Group GmbH (hierna te noemen "MySecondEar" of "wij") neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit privacybeleid informeert u over de mate waarin en de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Verantwoordelijk

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten van de Lid-Staten inzake gegevensbescherming en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

MySecondEar Audiology Group GmbH

Regensburger Straße 5, 10777 Berlijn, Duitsland

Duitsland

Tel: 030 81474953

E-mail: team@mysecondear.de

Website: www.mysecondear.de

Soorten verwerkte gegevens:

Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen). Contactgegevens (b.v. e-mail, telefoonnummers).

Meta/communicatiegegevens (b.v. apparaatinformatie, IP-adressen).

Inhoudelijke gegevens (bv. tekst, foto's, video's).

Betalingsgegevens (b.v. bankgegevens, betalingsgeschiedenis). Gebruiksgegevens (b.v. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).

Gegevens over contracten (b.v. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (Art. 9 para. 1 DSGVO):

Gegevens in verband met de gezondheid (b.v. gehoortest, gehoorgeschiedenis, gegevens over het gehoororgaan) Categorieën van betrokkenen:

Klanten, potentiële klanten, bezoekers en gebruikers van het online-aanbod, zakenpartners.

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod.

In het navolgende noemen wij de betrokkenen ook gezamenlijk "gebruikers".

Doel van de verwerking

Aanpassing en aanpassing van gehoorapparaten. Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de inhoud ervan en de winkelfuncties.

Marketing, reclame en marktonderzoek.

Veiligheidsmaatregelen.

Verlening van contractuele diensten, service en klantenzorg.

Aanpassen en afstellen van hoorsystemen.

Beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.

1. gebruikte terminologie

1.1 "Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

1.3 "Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 Relevante rechtsgrondslag

Overeenkomstig Art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6(1)(a) en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze diensten te verlenen en contractuele maatregelen uit te voeren en op vragen te antwoorden is Art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is Art. 6(1)(c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen is Art. 6(1)(f) DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag.

3 Wijzigingen en bijwerkingen van het privacybeleid

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

4 Veiligheidsmaatregelen

4.1 Wij nemen veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met Art. 32 DSGVO, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsook met de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen; de maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, alsook van de toegang met betrekking tot u, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromis te waarborgen. Bovendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 van de GDPR).

4.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

5 Openbaarmaking en doorgifte van gegevens

5.1 Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) meedelen, gegevens aan hen overdragen of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, zal dit alleen gebeuren op basis van een wettelijke toestemming (bv. indien een overdracht van gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, vereist is overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO), u daarvoor toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting daarin voorziet of op grond van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, hostingproviders, belasting-, bedrijfs- en juridische adviseurs, klantenservice, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten die ons in staat stellen onze contractuele verplichtingen, administratieve taken en plichten efficiënt en effectief te vervullen).

5.2 Indien wij derden opdracht geven tot de verwerking van gegevens op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

6. overdrachten naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken, of overdragen, van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe indien de bijzondere vereisten van Art. 44 ff. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking geschiedt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen").

7. rechten van de gebruikers

7.1 U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie verwerkt worden en om informatie over deze gegevens, alsook om nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig Art. 15 DSGVO.

7.2 U hebt het recht volgens Art. U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd, overeenkomstig Art. 16 DSGVO.

7.3 Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR heeft u het recht te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld gewist worden, of, als alternatief, te eisen dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt overeenkomstig artikel 18 van de GDPR.

7.4 U hebt het recht te eisen dat de gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt, ontvangen worden overeenkomstig artikel 20 van de GDPR en te eisen dat ze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens worden overgedragen.

7.5 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

8. recht van herroeping

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 Par. 3 DSGVO met werking voor de toekomst.

9. recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig Art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

10 Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Het voornaamste doel van een cookie is het opslaan van informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online-aanbod. U kunt hier meer te weten komen over onze verwerking van cookies en uw recht om bezwaar te maken.

11 Verwijdering van gegevens

11.1 De gegevens die wij verwerken worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet gewist worden omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan beperkt worden. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden.

11.2 Duitsland: Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden de gegevens met name bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, registers, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handels- en zakelijke brieven, documenten die van belang zijn voor de belastingheffing, enz.)

12 Orderverwerking in de onlineshop en klantenrekening

12.1 Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de bestelprocessen in onze online winkel, om hen in staat te stellen de gekozen producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering ervan, of de uitvoering.

12.2 De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de betrokkenen zijn onze klanten, belanghebbende partijen en andere zakenpartners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een onlineshop, de facturering, de levering en de klantendienst. Wij gebruiken sessie-cookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

12.3 De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b (uitvoering van ordertransacties) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. In dit verband is de als vereist gemerkte informatie noodzakelijk voor de rechtvaardiging en de uitvoering van het contract. Wij geven de gegevens alleen aan derden door in het kader van de levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dat nodig is voor de uitvoering van het contract (bv. op verzoek van de klant voor levering of betaling).

12.4 De gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken, waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. Als onderdeel van het registratieproces krijgen de gebruikers de vereiste verplichte informatie. Gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines geïndexeerd worden. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud dat het bewaren ervan noodzakelijk is om redenen van handels- of belastingrecht, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. c DSGVO. De informatie in de klantenrekening blijft bewaard tot ze gewist wordt, met latere archivering in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te bewaren in geval van opzegging vóór het einde van het contract.

12.5 In het kader van registraties en hernieuwde registraties, evenals het gebruik van onze online diensten, slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of daartoe een wettelijke verplichting bestaat overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO.

12.6 Het wissen vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar opnieuw bekeken; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt het wissen plaats na het verstrijken ervan (einde van de bewaarplicht van het handelsrecht (6 jaar) en van het belastingrecht (10 jaar)); de informatie in de klantenrekening blijft bestaan totdat zij gewist wordt.

13 Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

13.1 Om ons bedrijf economisch te laten functioneren en om markttendensen, wensen van klanten en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op grond van Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO, waarbij de betrokkenen klanten, belangstellenden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online-aanbod zijn. De analyses worden uitgevoerd met het oog op evaluaties van het bedrijfsbeheer, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met details over bijvoorbeeld hun aankooptransacties. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en het bedrijfsbeheer te verbeteren. De analyses dienen alleen ons en worden niet naar buiten toe bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte waarden. 13.2.

13.2 Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden zij gewist of geanonimiseerd bij de beëindiging van het contract met de gebruiker, en anders na twee jaar na de sluiting van het contract. Anders worden de algemene bedrijfsanalyses en de algemene trendanalyses, indien mogelijk, anoniem opgesteld.

14. kredietbeoordeling

14.1 Indien wij vooruitbetaalde diensten leveren (bijv. aankoop op rekening), behouden wij ons het recht voor om identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens ter beoordeling van het kredietrisico op basis van mathematisch-statistische procedures in te winnen bij gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen), om onze rechtmatige belangen te vrijwaren.

14.2 In het kader van de kredietbeoordeling geven wij de volgende persoonlijke gegevens van de klant door (naam, postadres, geboortedatum, gegevens over het soort contract, bankgegevens) aan de volgende kredietagentschappen:

SCHUFA company (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), informatie over gegevensbescherming: https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/.

14.3 Wij verwerken de van de kredietagentschappen ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand in het kader van een passende discretionaire beslissing over de totstandbrenging, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor om betaling op rekening of een ander voorschot te weigeren in geval van een negatief resultaat van de kredietcontrole.

14.4 Het besluit of wij voorschotten betalen, wordt uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerd besluit in het individuele geval, dat onze software neemt op basis van de informatie van het kredietagentschap, overeenkomstig art. 22 DSGVO.

14.5 Indien wij uitdrukkelijke toestemming van u krijgen, is de rechtsgrondslag voor de kredietwaardigheidsinformatie en het doorgeven van de gegevens van de klant aan de kredietagentschappen de toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a, 7 DSGVO. Indien geen toestemming wordt verkregen, zijn onze rechtmatige belangen bij de beveiliging van hun betalingsvordering de rechtsgrondslag overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f. DSGVO.

Het controleren van de kredietwaardigheid van een klant is toegestaan indien er anders een risico van niet-betaling bestaat, d.w.z. indien de goederen worden geleverd zonder dat betaling is ontvangen (d.w.z. indien de klant kiest voor aankoop op rekening). Anderzijds is er geen risico van niet-betaling als de klant bijvoorbeeld kiest voor de optie vooruitbetaling of de betaling verricht via derde aanbieders, zoals Paypal.

14.6 Op deze website gebruiken wij HubSpot voor onze online marketingactiviteiten. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een filiaal in Ierland. Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, Telefoon: +353 1 5187500.

Dit is een geïntegreerde software-oplossing die wij gebruiken om verschillende aspecten van onze online marketing te dekken. Deze omvatten:

E-mailmarketing (zowel nieuwsbrieven als geautomatiseerde mailings, bv. om downloads aan te bieden), social media publishing & rapportage, rapportage (bv. verkeersbronnen, hits, enz.), contactbeheer (bv. gebruikerssegmentering & CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Via onze inschrijvingsdienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden, en hun contactinformatie en andere demografische gegevens doorgeven. Deze informatie wordt, net als de inhoud van onze website, opgeslagen op servers die beheerd worden door onze softwarepartner HubSpot. Het kan door ons gebruikt worden om contact op te nemen met de bezoekers van onze website en om te bepalen welke van de diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle informatie die wij verzamelen is onderworpen aan dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingactiviteiten te optimaliseren.

Verder gebruiken wij, om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, de live chatdienst "Messages" van HubSpot (rond chat-icoontje rechts onderaan het scherm) voor het versturen en ontvangen van berichten op sommige subpagina's. Als u met deze functie instemt en hem gebruikt, zullen de volgende gegevens naar de servers van HubSpot worden doorgestuurd:

- Inhoud van alle verstuurde en ontvangen chatberichten.

- Contextinformatie (b.v. de pagina waarop de chat gebruikt werd)

- Facultatief: e-mailadres van de gebruiker (indien door de gebruiker verstrekt via de chatfunctie) De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Hubspot is Art. 6 I f DS-GVO - rechtmatig belang. Ons legitiem belang bij het gebruik van deze dienst is het optimaliseren van onze marketingmaatregelen en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website.

mnb-Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot "

Meer informatie van HubSpot over de EU-verordeningen inzake gegevensbescherming "

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier & hier "

Als u in het algemeen niet wilt dat HubSpot gegevens verzamelt, kunt u het opslaan van cookies op elk moment verhinderen door uw browserinstellingen te wijzigen of door de volgende opt-out link te gebruiken: Opt-Out Link.

15 Contact opnemen en klantendienst

15.1 Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b) DSGVO.

15.2 De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in ons systeem voor klantenbeheer ("CRM-systeem") of in een vergelijkbare organisatie voor vragen.

15.3 De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in de Amparex software (Amparex GmbH, Max-Lang-Straße 24, 70771 Leinfelden-Echterdingen).

15.3 Wij wissen de verzoeken als ze niet meer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar; wij slaan vragen van klanten die een klantenrekening hebben permanent op en verwijzen naar de informatie op de klantenrekening voor verwijdering. Bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

16 Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

16.1 Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot onze website op grond van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

16.2 Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (b.v. om misbruik of fraude op te helderen) maximaal zeven dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is, worden niet gewist tot de definitieve opheldering van het betrokken voorval.

17 Online aanwezigheid in de sociale media

17.1 Wij handhaven online aanwezigheden op grond van onze rechtmatige belangen in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO, onderhouden wij online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers te communiceren en hen daar te kunnen informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

17.2 Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten sturen.

17.2 Wij gebruiken Google Analytics om de advertenties die binnen de reclamediensten van Google en zijn partners geplaatst worden, alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse getoond hebben in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die bepaald worden op basis van de bezochte websites), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze reclame overeenstemt met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen kwellend effect heeft.

18 Google Analytics

18.1 Op grond van onze rechtmatige belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

18.2 Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt.

18.3 Wij gebruiken alleen Google Analytics met IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

18.4 Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

18.5 Meer informatie over het gegevensgebruik, de instelling en de opt-outmogelijkheden van Google vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen").

19. google re/marketingdiensten en LinkedIn insight tag

19.1 Wij gebruiken op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google-marketingdiensten") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

19.2 De Google Marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk met hun interesses overeenkomen. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij op andere websites belangstelling heeft getoond, wordt dat "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, rechtstreeks door Google een code uitgevoerd en worden er zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het toestel van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook geregistreerd, waarbij wij aan Google Analytics meedelen dat het IP-adres wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. De voornoemde informatie kan door Google ook gecombineerd worden met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd.

19.3 De gegevens van de gebruiker worden pseudoniem verwerkt in het kader van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de betreffende gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en getoond voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over de gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

19.4 De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online reclameprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een andere "conversie-cookie". Cookies kunnen dus niet getraceerd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van het cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor conversie-tracking. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het volgen van conversies. U zult echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.

19.5 Wij kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het Internet.

19.6 Wij kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google marketingdienst "AdSense". AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

19.7 Wij kunnen ook de dienst "Google Optimizer" gebruiken. Met Google Optimizer kunnen wij het effect van verschillende veranderingen op een website volgen (bijv. veranderingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.) in het kader van zogenaamde "A/B-tests". Voor deze testdoeleinden worden cookies op de toestellen van de gebruikers geplaatst. Alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers zullen worden verwerkt.

19.8 Bovendien kunnen wij de "Google Tag Manager" gebruiken om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren.

19.9 Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden kunt u terecht op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, het privacybeleid van Google vindt u op

19.10. Indien u zich wenst uit te schrijven voor op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u gebruik maken van de door Google aangeboden instellingen en opt-out opties: https://adssettings.google.com/authenticated.

19.11.

Wij gebruiken de LinkedIn Insight tag van LinkedIn Corporation ("LinkedIn") op onze website. Hiermee kunnen wij u richten met advertenties op het LinkedIn carrièrenetwerk nadat u onze homepage hebt bezocht. Bovendien ontvangen wij anonieme rapporten van LinkedIn over de prestaties van de advertenties en informatie over de manier waarop u met onze website omgaat. Als u tijdens een onlinesessie op uw LinkedIn-account bent ingelogd, associeert LinkedIn uw bezoek aan deze website met uw persoonlijke gebruikersaccount. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door LinkedIn, en over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. U kunt zich ook afmelden voor op interesses gebaseerde reclame op LinkedIn op https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. Om dit te doen, moet u op LinkedIn ingelogd zijn.

20 Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

20.1 Binnen ons online-aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat geëxploiteerd wordt door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

20.2 Met behulp van de Facebook pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die bepaald worden op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook Pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen, door te zien of gebruikers naar onze website werden doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt (de zogenaamde "conversie").

20.3 De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens. Dienovereenkomstig vindt u algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Voor specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe die werkt, kunt u terecht op de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

20.4 U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door de Facebook Pixel voor het aanbieden van Facebook Ads. Om te bepalen welke soorten advertenties u binnen Facebook te zien krijgt, kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platform-onafhankelijk. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle toestellen, zoals desktop computers of mobiele toestellen.

20.5.U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en aanvullend via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

21 Facebook Sociale Plugins

21.1 Wij gebruiken social plugins ("Facebook Social Plugins") op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

21.2 Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het toestel van de gebruiker gezonden en door deze laatste in het online aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers dus volgens ons kennisniveau.

21.3 Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de overeenkomstige informatie van uw apparaat rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog altijd de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

21.4 Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

21.5 Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen voordat hij van onze onlineaanbieding gebruik maakt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle toestellen, zoals desktop computers of mobiele toestellen.

22 Communicatie via post, e-mail, fax of telefoon

22.1 Wij gebruiken communicatiemiddelen op afstand, zoals post, telefoon of e-mail, voor zakelijke verwerking en marketingdoeleinden. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, adres- en contactgegevens en contractgegevens van klanten, deelnemers, belangstellenden en communicatiepartners.

22.2 De verwerking wordt uitgevoerd op grond van Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO in samenhang met de wettelijke vereisten voor promotionele communicatie. Contact wordt alleen opgenomen met toestemming van de contactpartners of in het kader van wettelijke machtigingen en de verwerkte gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn en anders met bezwaar/intrekking of vervallen van de machtigingsgrondslag of wettelijke archiveringsplichten.

23 Nieuwsbrief

23.1 Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals over de registratie, de verzending en de statistische evaluatieprocedure en uw recht van bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.

23.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek beschreven wordt in het kader van een registratie, is die bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

23.3 Dubbele opt-in en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail zult ontvangen waarin u gevraagd wordt uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, en van het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de leverancier van de verzendingsdienst zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

23.4 Dienstverlener voor verzending: De nieuwsbrief wordt verzonden met "MailChimp", een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de Amerikaanse dienstverlener Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de aanbieder van de verzenddienst hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

23.5 Voor zover wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, kan de verzenddienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

23.6 Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, is het voldoende uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren, zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

23.7 Prestatiemeting - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of, als wij een bezorgdienst gebruiken, van hun server. Bij dit opvragen worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van het opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en uw leesgedrag op basis van de opvraaglocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzenddienst, om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan u aan te passen of om andere inhoud te sturen volgens de interesses van onze gebruikers.

23.8 Duitsland: De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO juncto § 7 Para. 2 Nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming overeenkomstig § 7 Para. 3 UWG.

23.9 Oostenrijk: De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO juncto Art. 107 para. 2 TKG of op basis van de wettelijke toestemming overeenkomstig Art. 107 para. 2 en 3 TKG.

23.10. De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO en dient als bewijs van toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.

23.11. Ontvangers van een nieuwsbrief kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor de prestatiemeting. Helaas is het niet mogelijk om de prestatiemeting afzonderlijk op te zeggen; in dat geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief opgezegd worden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gewist, tenzij het bewaren ervan wettelijk verplicht of gerechtvaardigd is, in welk geval de verwerking ervan beperkt zal blijven tot deze uitzonderlijke doeleinden. In het bijzonder kunnen wij uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op grond van onze legitieme belangen, voordat wij ze verwijderen voor het verzenden van nieuwsbrieven, om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het vroegere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

24. integratie van diensten en inhoud van derden

24.1 Wij gebruiken inhouds- of dienstverleners binnen ons online-aanbod op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO). DSGVO) om inhoud of diensten te integreren die door derde aanbieders worden aangeboden, zoals video's of lettertypes (hierna uniform "inhoud" genoemd). Daarvoor is het altijd nodig dat de derde leveranciers van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen gebruikt worden om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

24.2 De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, voor een deel hier al genoemd, mogelijkheden om bezwaar te maken (de zogenaamde opt-out).

- Indien onze klanten gebruik maken van de betalingsdiensten van derden (bv. PayPal of Sofortüberweisung), gelden de voorwaarden en de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve derden-providers, die binnen de respectieve websites of transactietoepassingen toegankelijk zijn.

- Externe lettertypes van Google, LLC., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts gebeurt via een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Kaarten van de dienst "Google Maps" van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Video's van het "YouTube"-platform van de derde aanbieder Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Functies van de Google+ dienst zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden aangeboden door de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u ingelogd bent op uw Google+ account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Google+ profiel koppelen door op de Google+ knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze pagina's met uw gebruikersaccount in verband brengen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of van het gebruik ervan door Google+. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd in ons online-aanbod. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u ingelogd bent op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina's associëren met uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch van het gebruik ervan door Instagram. Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Wij gebruiken sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat beheerd wordt door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). Wanneer u een pagina oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest servers. De plugin zendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies. Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- Binnen ons online aanbod kunnen functies van de dienst of het platform Twitter geïntegreerd worden (hierna "Twitter" genoemd). Twitter is een dienst van Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. De functies omvatten de weergave van onze berichten binnen Twitter binnen ons online-aanbod, de link naar ons profiel op Twitter, alsook de mogelijkheid tot interactie met de berichten en de functies van Twitter, en ook het meten of gebruikers ons online-aanbod bereiken via de door ons op Twitter geplaatste advertenties (zogenaamde conversiemeting). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: .

24.3 Voor het onderhoud op afstand van de hoorsystemen maken wij gebruik van de apps en dus van de functies van de diensten van de hieronder genoemde aanbieders. Instellingen zoals volume, keuzegedrag van programma's, gebruik van voorbewerkingsalgoritmen of wijzigingen in de equalizer kunnen worden opgeslagen. Via de app worden geen persoonlijke gegevens verzameld of doorgegeven. Niet-persoonlijke gegevens, zoals de gebruiksfrequentie van de app, het besturingssysteem, enz. worden door de fabrikanten van de apps geregistreerd.

- Sonova, Phonak Division, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland

24.4 Persoons- en gezondheidsgerelateerde gegevens van de gebruikers worden opgeslagen in de Amparex-software (Amparex GmbH, Max-Lang-Straße 24, 70771 Leinfelden-Echterdingen).